Poughkeepsie TA President Debbie Kardas, NYSUT President Dick Iannuzzi and Poughkeepsie City School District Superintendent Nicole Williams at AFT TEACH.

Poughkeepsie TA President Debbie Kardas, NYSUT President Dick Iannuzzi and Poughkeepsie City School District Superintendent Nicole Williams at AFT TEACH.

No comments yet.

Post Comment